Atòbiu Limba e Tenore

Sa die de sa Sardigna 2014

Sèneghe. A cuntratu

 Su ritmu, sas cantones  e sa limba in sas cantadas a boghe 'e ballu

 

 Sas Cantadas

 

Cuntrattu de SènegheTenore S'arborinu de OruneCuncordu e Tenore de Orosei


Tenore Santa Maria de OtzanaCuntrattu SeneghesuCunsonu Santu Juanne de Thiesi